Goed werkgeverschap?

31 oktober 2013 Smit en Smit Advocaten

Als werkgever heeft u veel verplichtingen ten opzichte van uw werknemers. De meeste hiervan zijn expliciet vastgelegd in de arbeidsovereenkomst. Uw gedrag als werkgever kan ook altijd nog worden getoetst aan het criterium van goed werkgeverschap. Wat is goed werkgeverschap eigenlijk en wie beoordeelt dat?

‘De werkgever en de werknemer zijn verplicht zich als een goede werkgever en een goede werknemer te gedragen’. Een belangrijke bepaling uit het arbeidsrecht en geldt ten aanzien van iedere arbeidsovereenkomst.

Goed werkgeverschap wordt vooral ingezet als een bepaalde gedraging niet expliciet verboden of toegestaan wordt door een wet of bepaling uit het contract. Het criterium is in de loop der tijd ingevuld aan de hand van uitspraken van de rechter. Die moet aan de hand van alle omstandigheden van het geval beoordelen wat redelijk is. Een tweetal recente uitspraken geeft een beeld van de gevallen waarin het goed werkgeverschap een rol speelt:

  • Uitbetaling van overwerk bij beëindiging arbeidsovereenkomst

Een werknemer stelt - vlak voordat hij zijn arbeidsovereenkomst opzegt - een grote hoeveelheid overuren te hebben gemaakt. Na zijn ontslag vraagt hij om uitbetaling van deze overuren. In de arbeidsovereenkomst of cao staat niets over uitbetaling van overuren. De werknemer stelt dat het uitbetalen van de overuren een verplichting is die voortkomt uit goed werkgeverschap. De werkgever is het hier niet mee eens. De rechter oordeelt dat op grond van de redelijkheid alleen een recht op vergoeding bestaat voor overuren als de werkgever (1) het overwerk heeft opgedragen aan de werknemer óf (2) als uit omstandigheden blijkt dat de werkgever heeft ingestemd met het overwerk. Als de werknemer zijn overuren kan bewijzen, dan moet hij, ook na beëindiging van de overeenkomst, hiervoor uitbetaald worden.

  • Schade bij de werknemer na onterecht ontslag op staande voet

Een werknemer die ernstige psychische schade oploopt, door een onterecht ontslag op staande voet en het gedrag van zijn werkgever na dit ontslag, wordt 100 procent arbeidsongeschikt. De werknemer vordert, als hij na twee jaar nog steeds ziek thuis zit en dan rechtsgeldig kan worden ontslagen, schadevergoeding van de werkgever. De rechter oordeelt dat de werkgever op grond van het goed werkgeverschap schadeplichtig is en alle schade die de werknemer door zijn langdurige arbeidsongeschiktheid lijdt, dient te vergoeden.

Goed werkgeverschap komt bij veel arbeidsconflicten om de hoek kijken. Ook als u zich netjes aan de arbeidsovereenkomst houdt kunt u, bij een geslaagd beroep op het goed werkgeverschap, toch een bepaalde verantwoordelijkheid (blijken te) hebben ten opzichte van uw (ex-) werknemer. Bij twijfel over wat u als werkgever moet doen, is het verstandig om, voordat u handelt, juridisch advies in te winnen. Hiermee voorkomt u dat u achteraf een dure rekening gepresenteerd krijgt.

Altijd op de hoogte blijven?