Bedrijfsopvolging

18 juli 2023 Bouwer & Officier Bouwer & Officier

Er komt een moment dat u wilt (of moet) stoppen met uw onderneming. Daarbij maken wij vaak gebruik van zogenoemde doorschuifregelingen, zoals de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR). 

Dit soort trajecten vereisen een lange voorbereiding vanwege alle voorwaarden. De BOR wordt vaak gebruikt om een onderneming fiscaal vriendelijk over te dragen aan een nieuwe eigenaar en de continuïteit van de onderneming niet in gevaar te brengen. Hierbij behoudt de belastingdienst wel haar claim, maar er vindt geen belastingheffing plaats omdat deze belastingclaim wordt doorgeschoven naar de nieuwe eigenaar.

Al geruime tijd staat deze regeling ter discussie vanwege een aantal knelpunten. In de onlangs verschenen voorjaarsnota is nu een aantal maatregelen voorgesteld om die knelpunten tegen te gaan. De faciliteit geldt alleen voor ondernemingsvermogen en niet voor beleggingsvermogen, maar die scheidslijn is niet altijd even duidelijk zoals bij verhuur van onroerend goed. Voorgesteld is om wettelijk vast te leggen dat onroerende zaken die aan derden worden verhuurd voor de BOR altijd als beleggingsvermogen kwalificeren en dus niet onder de faciliteit vallen.

Onder de huidige regeling kan maximaal 5% van het beleggingsvermogen toch binnen de BOR vallen. Deze marge wordt afgeschaft. Er zijn bedrijfsmiddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt, denk maar aan een auto. De BOR gaat alleen gelden voor het deel wat daadwerkelijk binnen de onderneming wordt gebruikt. Stel de auto wordt 50% zakelijk en 50% privé gebruikt en gekozen is om deze auto als ondernemingsvermogen aan te merken, dan valt slechts 50% van de waarde onder de BOR.

De BOR kon worden misbruikt door op hoge leeftijd beleggingsvermogen tijdelijk om te zetten in ondernemingsvermogen en dit fiscaalvriendelijk onder de BOR over te dragen, de zogenoemde rollatorinvestering. Er worden maatregelen genomen om dergelijke schijnconstructies tegen te gaan.

Er is ook goed nieuws voor een groot aantal familiebedrijven: de huidige vrijstelling van 100% over een waarde van de onderneming tot 1,2 miljoen wordt verruimd tot 100% over 1,5 miljoen. Het huidige vrijstellingspercentage van 83% over het meerdere wordt verlaagd tot 70%. 

Vanwege de vele discussies over de vraag of de onderneming voorafgaand aan de opvolging al vijf jaar werd gedreven en daarna ook vijf jaar is voortgezet door de opvolger waardoor de faciliteit alsnog teniet werd gedaan met alle gevolgen voor de continuïteit, wordt de bezits- en voortzettingseis versoepeld.
Ook wordt het mogelijk de onderneming te schenken aan kinderen die niet werkzaam zijn binnen het bedrijf. Onder de huidige regeling kwalificeerden soms ook aandelenbelangen van minder dan 5%, bijvoorbeeld bij soortaandelen. Deze uitzonderingen zullen niet meer mogelijk zijn.

De verwachting is dat de definitieve contouren op Prinsjesdag duidelijker worden, waarna conceptwetgeving wordt voorbereid. Beoogd is een ingangsdatum in 2025.

Voor een aantal van u zal overdracht mogelijk op korte termijn spelen. Overweeg goed of het moment is aangebroken om dit wellicht te vervroegen of juist nog even uit te stellen.

Jacqueline Steehouwer 
Accountant bij Bouwer & Officier Accountants en Belasting-adviseurs voor ­bakkers, te Alphen aan den Rijn.
T: (085) 00 269 00
Meer info: www.bouwer-officier.nl

Dit artikel verscheen eerder op: Bakkers in bedrijf

Altijd op de hoogte blijven?